Corporate earnings helped to set a positive tone on the markets - Wednesday Review, May 5

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:48, 06 May 2021

1620286663.jpg
Most Asian markets continue to be closed for holidays

The US

Wall Street closed the day in a mixed fashion, as the busiest week of earnings reports is almost done. USA30 rose 0.28%, while USA500 was up 0.1%. TECH100 fell 0.37%, closing lower for the second day, as the tech selloff continued, with companies like Peloton and Netflix dropping more than 1% each.

Crude oil traded 1.1% higher at $66.45 per barrel.

Gold was up 0.62% to $1,787.05 an ounce.

The Dollar Index was up 0.37% at 91.265.

 

Asia and Australia

The closures in major markets softened the impact of US Treasury Secretary Janet Yellen’s comments regarding inflation.

Japanese and Chinese markets were closed in observance of Children’s Day and Labor Day, respectively.

USD/JPY traded at 109.20 after it fell 0.12%.

 

Europe

Stocks traded higher, recovering from Tuesday’s late pullback in the tech sector, as investors focused on new earnings data. Germany30 traded 1.4% higher, while France40 rose 0.9%. UK100 climbed 1.1% ahead of Bank of England’s policy decision.

Brent oil rose 3.2% to $69.72 a barrel.

EUR/USD traded at 1.1994 after it went down 0.2%.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.