COVID-19 outbreaks kept investors on their toes - Tuesday Review, August 3

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:56, 04 August 2021

Corporate earnings helped markets trade vastly higher

The US

Wall Street closed in the green, despite concerns over a surge in the Delta variant of COVID-19. Investors focused on gains in Apple and healthcare stocks. USA30 rose 0.8%, while USA500 gained 0.82%. TECH100 added 0.55%.

Crude oil added 0.1%, reaching $71.33 a barrel.

Gold fell 0.6% to $1.812.10 per ounce.

 

Asia and Australia

Down under, Australia200 lost 0.26% after the building approvals contracted 6.7% in June, and the private house approvals fell 11.8% in the same month.

HongKong45 fell 0.80%.

Japan225 traded 0.91% lower. Data released earlier showed that the Tokyo core consumer price index grew 0.1% in July, while the Tokyo CPI contracted 0.1% year-on-year.

 

Europe

Stocks traded largely higher, boosted by a batch of positive corporate earnings, such as British Petroleum. Germany30 traded flat, while UK100 climbed 0.3%. France40 rose 0.8%.

Brent oil rose 0.1% to $72.93 a barrel.

EUR/USD traded 0.1% higher at 1.1882.

 

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.