Crude Iranian oil returned to US soil after 30 years of sanctions

Bởi: Miguel A. Rodriguez

16:26, 31 May 2021

After 30 years of sanctions, the US imported crude Iranian oil

According to the Energy Information Administration (EIA), the US imported a significant batch of crude oil from Iran despite the severe sanctions imposed on the former by the White House. The EIA data revealed that the US imported approx. 36,000 barrels per day in October 2020. Also, this March, the import volumes of Iranian crude oil came in at 33,000 barrels daily.

It marked the first delivery of Iranian crude to the US since 1991 when it was shipping up to 64,000 barrels/day. Lately, Iran has been in talks with the US regarding the sanctions and nuclear activities to fully comply with the 2015 nuclear pact.

Regardless of the news, crude oil price went up 0.8% to $66.87 per barrel, and Brent oil rose 0.7% to $69.22 a barrel. Both are on track for the second consecutive monthly gain as the oil demand is expected to grow.

Now, all eyes will be on Tuesday’s OPEC+ meeting. The organization is expected to keep on going with its plan to gradually ease supply cuts until July.

Sources: eia.gov, investing.com.

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.