Cryptocurrencies took a hit, falling from record highs

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:20, 21 April 2021

1618823327.png
China is looking towards cryptos as investment alternatives

The weekend was difficult for some of the world’s most valuable cryptocurrencies, as their prices dropped significantly from all-time highs.

Cryptos had hit record highs in the past week amid excitement surrounding the market debut of Coinbase – the largest cryptocurrency company to go public.

After the frenzy stopped, Bitcoin price fell as much as 19.5% to $52,148.98 on Sunday after reaching an all-time high of $64,800 on Wednesday. Moreover, other cryptocurrencies, including Ethereum, the second-largest by market value, dropped as much as 18% falling from $2,150 to $2,000 and below.

Despite the fall, the beginning of the week came with promising news from China. The Peoples Bank of China (PBOC) is calling bitcoin an “investment alternative.” The statement comes after, in 2017, China banned and shut down initial coin offerings (ICOs) and local cryptocurrency exchanges.

Moreover, China is considering its digital currency called digital yuan, which will be issued by the PBOC, aiming to replace cash and coins in circulation. According to Li Bo, deputy governor of the PBOC, the central bank could trial the digital yuan with foreign visitors at the 2022 Beijing Winter Olympics.

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.