Deliveroo got a boost from Delivery Hero

Bởi: Miguel A. Rodriguez

16:37, 09 August 2021

1628513193.png
The company’s share price reached its highest point after announcing a deal

Delivery Hero – the German rival of Deliveroo – acquired a 5.09% stake in the latter, pushing its shares up more than 10%. The London-headquartered Deliveroo and Berlin-based Delivery Hero are two of the largest food delivery companies in Europe. After the announcement, Deliveroo’s stock climbed to £4.66 on early trading on the London Stock Exchange, reaching its highest point since it became a publicly traded company in March.

Boasting a market cap of around $35 billion, Delivery Hero also holds minority stakes in other food delivery companies, including Glovo, Just Eat Takeaway, Rappi and Zomato. According to estimates and considering Deliveroo’s £8 billion market value, Hero’s investment in the first appears to be roughly £402 million.

Delivery Hero competes with Deliveroo in the Middle East through its Talabat business, while in Hong Kong and Singapore via its Foodpanda division.

Delivery Hero’s investments come at a time of consolidation in the food delivery market.

At the moment of writing, Deliveroo is trading 7.78% higher.

 

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.