Disappointing Q3 earnings for Nordstrom

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:16, 24 November 2021

The department store chain reported earnings that fell short of analysts’ expectations

Nordstrom reported earnings per share of 39 cents versus 56 cents touted. The revenue came in at $3.65 billion, higher than the $3.55 billion expected. At the same time, the store chain’s net income rose to $64 million from $53 million. Its sales went up as shoppers refreshed their wardrobes and returned to offices and social events.

However, digital sales fell 12% year over year and rose 20% on a two-year basis. Nordstrom also revealed that inventory levels grew 13% compared to the same period of 2019 because it pulled forward some goods orders to mitigate the ongoing supply chain shortage.

For the future, Nordstrom reiterated its revenue forecast. According to CEO Erik Nordstrom, the company needs to move faster to capitalize on its strengths and increase its market share.

After the news hit the wires, Nordstrom shares lost more than 23%. As of Tuesday’s market closing bell, Nordstrom stock price gained less than 1% since the beginning of the year.

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.