Disappointing quarter for Alibaba

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:16, 18 November 2021

The Chinese conglomerate didn’t impress with its fiscal Q2 earnings figures

Alibaba reported revenues of $31.4 billion (200.69 billion yuan), marking a 29% year-on-year increase from last year’s numbers. Its core commerce business saw revenue growth of 31% to 171.17 billion yuan, lower than expected.

The company missed revenue and earnings for the September quarter as China’s economy slowed down, impacting consumption. Alibaba has also been part of China’s crackdown process on its domestic tech industry, which has seen a slew of new regulations ranging from antitrust to data protection. The company was fined $2.8 billion in April as part of an anti-monopoly probe. Moreover, Alibaba started facing competition from JD.com, Pinduoduo, and ByteDance.

Alibaba slashed its revenue guidance for the current fiscal year, expecting growth between 20% - 23%, lower than the 29.5% increase previously announced, or 930 billion yuan.

After the news hit the wires, Alibaba’s US-listed shares fell 8.2% in pre-market trade.

Sources: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.