Dollar Tree to add more expensive products

Bởi: Miguel A. Rodriguez

16:45, 30 September 2021

1633009457.jpg
The American chain of discount variety stores had the best day since October 25, 2000

After selling its products for decades for a dollar or less, Dollar Tree is now adding items for higher prices in thousands of stores. 

Dollar Tree revealed that it would begin selling items at $1.25 and $1.50 at some locations. Items ranging from $3 and $5 will be added to more stores, moving forward with its strategy of offering more expensive products. According to CEO Michael Witynski, the increase was due to the rising costs the chain is facing. Moreover, the move will allow it to expand its assortment and introduce new products.

The items will be found in the dedicated “Dollar Tree Plus” sections, available in more than 500 stores by the end of 2024.

Moreover, Dollar Tree said it would increase its share buyback program to $2.5 billion from $1.45 billion previously announced.

After the news hit the wires, Dollar Tree share price rose 16%, marking its most significant gain since October 25, 2000. With this movement, it outpaced USA30 and USA500 increase of 0.3% and 0.2%, respectively.

Sources: barrons.com, cnn.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.