DoorDash topped revenue but missed earnings forecast

Bởi: Miguel A. Rodriguez

16:52, 14 May 2021

1620994731.jpg
The online food ordering and food delivery company reported mixed quarterly results

For the fiscal first quarter, DoorDash reported revenue figures that came ahead of the $993.3 million consensus at $1.08 billion. Total orders reached 329 million during the quarter. On the other hand, it had a loss per share of 34 cents, higher than the 26 cents expected.

The company encountered some setbacks during the quarter, as delivery drivers were in short supply. However, the problem was resolved towards the end of the three months. Here’s what DoorDash executives had to say: “Stronger-than-expected consumer demand, along with extreme weather events and the impact of stimulus checks, resulted in a meaningful undersupply of Dashers in the latter part of Q1.”

Despite the mixed results, DoorDash raised its 2021 forecast for gross order value to between $35 billion and $38 billion, up from a previous range of $30 billion to $33 billion. It also widened its forecast range for the adjusted EP to $0 - $300 million.

At the moment of writing, DoorDash stock price is trading 8.57% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.