Earnings beat and dividends return for Ralph Lauren

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:41, 24 May 2021

The fashion company that creates and sells products ranging from mid-range to luxury segments posted fiscal fourth-quarter results

Ralph Lauren reported adjusted earnings of 38 cents a share, topping analyst estimates of a net loss of 72 cents per share. Sales came in at $1.3 billion, 1% up from the same time last year and higher than the $1.21 billion touted. Lauren’s global digital commerce sales went up 52% year-over-year.

“This fiscal year, we fundamentally repositioned our company for long-term success—accelerating our digital and marketing capabilities, eliminating structural headwinds, focusing our brand portfolio and realigning our cost structure—all while continuing our brand elevation journey around the world,” stated Ralph Lauren’s CEO Patrice Louvet.

Fiscal Q1 2022 brought quarterly dividends. Starting March 28, the company will pay dividends of about 68.8 cents per share or $2.75 a share per year.

According to Ralph Lauren officials, the COVID-19-related restrictions in Europe and Japan will impact its Q1 2022 results. However, it sees sales jumping as much as 150% compared to the same quarter the previous year. For the 2022 fiscal year, Ralph Lauren predicts a rise in sales of 20% to as much as 25% from fiscal 2021.

Since the beginning of the year, its stock price went up 16%, while in the past twelve months it gained 61%.

Sources: barrons.com, investor.ralphlauren.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.