Earnings season sets in motion a global euphory - Wednesday Review, April 14

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:56, 15 April 2021

Inflation worries remain in focus

The US

Yesterday’s focus point was investors’ concern regarding inflation. However, investment banks’ quarterly earnings offset optimism. USA30 rose 0.16%, while USA500 fell 0.4%. TECH100 traded 0.99% lower.

Crude oil gained 1.4% reaching $61.05 per barrel.

Gold fell 0.1% to $1,745.20 per ounce.

 

Asia and Australia

Stocks were mixed as investors brushed off their concerns about the rising US inflation and focused on the global economic recovery.

Japan225 fell 0.4% as the rising number of COVID-19 is casting some shadows over the country’s economic recovery.

HongKong45 rose 0.96%.

Down under, Australia200 rose 0.32%.

 

Europe

The rise of European stocks was sustained by falling US bond yields, as the inflation concerns eased after March’s CPI data. Moreover, companies from the luxury sector impressed with their quarterly figures. Germany30 and UK100 each gained 0.1%. France40 rose 0.3%.

Brent oil rose 1.3% to $64.48 a barrel.

EUR/USD added 0.1% reaching 1.1960.

Sources: reuters.com, investing.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.