Economic data released during the day caused mixed market reaction - Tuesday Review, June 1

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:46, 02 June 2021

Oil closed higher on increased demand outlook from US, Europe, and China

The US

Wall Street closed mixedly, as the energy-led jump in value stocks was offset by weakness in tech and healthcare. USA30 was up 0.14%, while USA500 fell 0.05%. TECH100 slipped 0.1%.

Crude oil rose 2.43% to $67.93 a barrel.

Gold traded 0.19% lower at $1,901.70 per troy ounce.

The Dollar Index was down 0.10% at 89.907.

 

Asia and Australia

Markets traded mixedly as well, with investors digesting the economic data released worldwide and waiting for information from the US to assess the country’s economic outlook. HongKong45 rose 0.38%.

Japan225 fell 0.32%.

Down under, Australia200 traded 0.48% lower as investors expected that the Reserve Bank to maintain its loose monetary policy.

 

Europe

Stocks hit a fresh record high as data showed eurozone manufacturing activity expanded at a record pace in May. Europe50 and UK100 each gained 0.8%. Germany30 jumped 1% to a new record high, while France40 added 0.7%.

Brent oil rose 1.75%, trading at $70.53 per barrel.

EUR/USD was down 0.08% to 1.2215.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.