Eli Lilly lifts 2021 profit forecast

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:55, 16 December 2021

Helped by recent COVID-19 medication developments, Eli Lilly profit & sales forecasts are going upwards

Eli Lilly increased its profit and sales expectations for 2021, driven by the recent governmental contract it closed for its COVID-19 antibody treatment. Last month, the US government bought 640,000 additional doses of antibody therapy for $1.29 billion. The recent deal followed a previous one made in September for 388,000 extra doses.

The company expects the COVID-19 therapies to bring in roughly $2.1 billion in sales in 2021, up from a previous forecast of $1.3 billion. At the same time, the adjusted earnings per share are expected to range between $8.15 - $8.20. An earlier forecast was of $7.95 - $8.05 adjusted EPS. Moreover, the 2022 overall revenue is seen at a high of $28.3 billion, compared to the previous $27.6 billion.

Eli Lilly aims to complete the submission for approval for its Alzheimer’s treatment from the Food & Drug Administration in Q1 2022, later than anticipated.

After the news hit the wires, Eli Lilly shares traded 4.25% higher in pre-market trading, pointing to an opening bell price of $260 apiece. If so, the stock’s six-month gain could be around 17%.

 

Sources: reuters.com, thestreet.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.