Elite football teams unveiled the European Super League project

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:33, 21 April 2021

1618906848.png
JP Morgan-backed European Super League pushes club shares higher

Renowned European clubs took the world by surprise when announcing their plan to create the Super League, putting in the spotlight not only the teams but also one of the world’s largest banks, JP Morgan.

JP Morgan has confirmed that it will finance the new league with $6 billion, continuing its involvement in this field. In 2019, alongside other investors, it funded Real Madrid and multiple English clubs and the Everton stadium at Bramley-Moore Dock.

According to the European Super League statement: “AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid and Tottenham Hotspur have all joined as founding clubs,” and that “it is anticipated that a further three clubs will join ahead of the inaugural season, which is intended to commence as soon as practicable.”

The announcement attracted criticism from football authorities, fans, and politicians. They consider the move to be driven only by financial reasons, undermining the sport’s integrity by creating a league meant only for elite clubs, leaving aside the current competitions that allow teams to qualify based on performance. UEFA and FIFA were quick to respond, stating that the member clubs and players could be banned from all competitions and the World Cup. Prime minister Boris Johnson and French president Emmanuel Macron joined the criticism, hinting that the Super League was “not good news for fans.”

Despite people’s reaction, shares of Manchester United and Juventus surged on Monday. After opening on the New York Stock Exchange, the former’s stock price went up 9%, while the latter’s rose almost 19%.

Sources: ft.com, independent.co.uk, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.