Energy sector pushed global stocks higher - Wednesday Review, June 2

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:31, 03 June 2021

Despite the positive economic data, investors are still concerned about inflation

The US

Wall Street was moved by the energy sector, which continued to rack up gains. Moreover, investors are waiting for the job numbers due Friday. USA30 gained 0.07%. USA500 and TECH100 each added 0.14%.

Crude oil rose 1.48% to $68.72 a barrel.

Gold was up 0.32% to $1,911.05 per ounce.

The Dollar Index was up 0.10% at 89.905.

 

Asia and Australia

Markets traded in a mixed fashion amid positive economic data and concerns about the US Federal Reserve withdrawing stimulus measures earlier than expected. Japan225 rose 0.48%.

HongKong45 edged down 0.06%.

Down under, Australia200 rose 0.77% after data released earlier in the day showed a 1.8% quarter-on-quarter increase in GDP.

 

Europe

Stocks mainly gained as energy companies got a lift as oil pushed further into record territory. Germany30 added 0.23% hitting a new all-time high. France40 rose 0.2%, while UK100 was flat.

Brent oil went up 1.42% to $71.25 a barrel.

EUR/USD traded at 1.2210.

Sources: investing.com, marketwatch.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.