Facebook beats Q2 earnings expectations

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:05, 29 July 2021

1627557899.png
The American online social media and social networking service posted Q2 2021 figures that came in higher than estimates

Facebook reported adjusted earnings per share of $3.61, higher than the $3.03 expected by the market. Its revenue also topped the $27.89 billion consensus, with figures coming in at $29.08 billion.  On the other hand, the number of daily active users came in line with expectations – 1.91 billion.

According to the company’s statement, its revenue grew 56% year-over-year in the second quarter, marking the fastest growth rate since 2016. Moreover, Facebook’s pointed to a 47% increase in average price per ad and a 6% rise in the number of ads delivered.

For the future, Facebook expects “year-over-year total revenue growth rates to decelerate significantly on a sequential basis as we lap periods of increasingly strong growth.” Analysts are looking for Q3 revenue of $28.22 billion, pointing to a 31% growth.

As of Wednesday’s close, Facebook share price has gained 37% since the beginning of the year. During the same time, USA500 has risen 17%. 

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.