Facebook continues to make headlines as its market cap drops below $600 billion

Bởi: Miguel A. Rodriguez

13:45, 10 February 2022

1644411180.png
Facebook is now the 8th biggest tech company in the US

Meta, Facebook's parent company, has been at the receiving end of negative press headlines since the beginning of 2022. It all started with last week's Q4 earnings report which presented lower than expected numbers, making the company's stock drop in value by an unprecedented 26%. 

Apple's new privacy changes have also affected Facebook's stock value, currently trading at a 35% lower price compared to the start of the year.  

Meta is also facing legal disputes in Europe, as regulators are planning to implement new laws that will specify how EU citizens' data can be processed, stored and transferred to the US.  

Mark Zuckerberg announced that Facebook, Instagram and WhatsApp may very well be restricted for European users, in the event of such a restrictive legislation will be implemented.  

The bad press trend continues for Meta, as Tuesday saw the company's market cap fall below $600 billion, for the first time since May 2020. 

Meta's total market cap is now at $599.32 billion, which makes it drop right below Nvidia ($627 billion market cap). 

Due to the latest disappointing earnings report and the litigations Meta is facing in Europe, the company is no longer ranked as one of the five most valuable tech companies, alongside Apple, Microsoft, Amazon, and Alphabet. It's currently behind Tesla, Berkshire Hathaway, and Nvidia. 

Even though it is currently facing negative headlines, the silver lining for Meta could be that dropping below the $600 billion market cap may help the company dodge the new antitrust scrutiny.  

At the time of publishing, Meta's stock price was trading 2.10% lower. 

Sources: cnbc.com 

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.