Faurecia to buy Hella

Bởi: Miguel A. Rodriguez

12:51, 16 August 2021

A new deal, a new global player in the automotive industry

The France-based automotive equipment supplier – Faurecia – agreed to purchase a majority stake in German automotive lighting group Hella, creating the world’s seventh-largest player in the industry.

Hella – a pool of family-related shareholders company – announced in a statement that 60% of their stake would go to Faurecia for €60 per share, and it will offer the same price for the outstanding stocks. According to Faurecia, the transaction represents an estimated total enterprise value of €6.7 billion ($7.90 billion) for 100% of Hella. The deal is expected to close in early 2022 and is one of the most significant European auto parts industry in three years.

The shareholders will receive €3.4 billion in cash and nearly €600 million in Faurecia shares when valued at a three-month average of €42.06 apiece. According to the shareholders, Hella reached a size that required external competence beyond the founding family.

Patrick Koller, Faurecia CEO, stated: “This combination is a unique opportunity to create a global leader in automotive technologies.” The company made long-term commitments regarding strategy, financing and corporate governance, and employees’ interests. Also, Hella’s headquarters in Lippstadt will remain a major corporate center.

At the moment of writing, Faurecia stock price was up 7%.

 

Sources: Bloomberg.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.