Fed’s monetary policy decision is still in the spotlight - Thursday Review, June 17

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:59, 18 June 2021

In the US, tech stocks gained strength

The US

Wall Street closed mainly lower, as investors were still processing the Fed’s unexpectedly hawkish view on monetary policy from Wednesday, which projected the first post-pandemic interest rate hikes in 2023. USA30 fell 0.62%, while USA500 lost 0.04%. TECH100 added 0.87%.

Crude oil fell 2.65% to $70.24 per barrel.

Gold was down 4.74% to $1,773.20 a troy ounce.

The Dollar Index was up 0.73% at 91.877.

 

Asia and Australia

Markets were mostly down, with traders continuing to focus on the latest US Federal Reserve policy decision that indicated a pickup in the expected pace of its asset tapering.

Japan225 slid 1.14%.

HongKong45 slipped 0.05%.

Down under, Australia200 edged 0.30% lower, even though the employment data for May was better-then-expected. The unemployment rate fell to 5.1%.

 

Europe

Stocks closed higher, despite the overall global caution displayed by the other markets regarding Fed’s announcement. Germany30 rose 0.11%, driven by gains in the Insurance, Retail, and Pharmaceuticals & Healthcare sectors. France40 gained 0.21%, reaching a 5-year high.

Brent oil fell 2.62%, trading at $72.44 a barrel.

EUR/USD was down 0.70% to 1.1910.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.