Ford sales jump in China

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:58, 20 July 2021

The American multinational automaker revealed impressive sales for the first half of the year in Greater China

Ford reported that it sold more than 306,700 vehicles in the first six months of 2021, marking a 24% year-over-year increase. The surge was possible despite the global chip shortage, the carmaker racking up sales in the world’s largest auto market. Still, the shortage bit into Ford sales in Q2, being down 3.6% year-over-year.

Moreover, Ford said its electrification push in China continues with Mustang Mach-E and the inauguration of 10 direct-to-customer electric vehicles storefronts in Q2.

“Ford is focused on offering the right mix of world-class vehicles and services to our customers in China and on continuing the momentum and growth of our business,” stated President and CEO of Ford China, Anning Chen.

The surprising results came after last month the company announced that will halt production at the Michigan factory for a lack of parts while curtailing production at eight more factories due to chip shortage.

Now, Ford is due to publish its second-quarter earnings on July 28.

After the announcement, Ford stock price closed 2.99% higher.

Source: thestreet.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.