General Motors and LG agree on a reimbursing amount

Bởi: Miguel A. Rodriguez

13:28, 13 October 2021

The settlement will offset General Motors’ Q3 earnings

General Motors and the South Korean battery supplier - LG – managed to reach an agreement. LG Electronics has agreed to reimburse the carmaker $1.9 billion for the recall and fix Chevrolet Bolt electric vehicles due to fire risks caused by faulty batteries.

The problems occurred at LG Battery Solution’s plants in South Korea and Michigan. According to General Motors, the manufacturing defects are a torn anode tab and folded separator that increases the risk of fire when in the same battery cell. The faulty batteries have caused at least 13 vehicles to catch fire.

Replacement and repairing work are expected to start this month, and the final recall costs are still subject to change, depending on the number of battery modules replaced.

The settlement is a significant win for the automaker, which missed the earnings expectations due to setting aside money related to the expected recall costs. Now, GM announced that it would recognize a recovery in Q3 that will offset $1.9 billion of $2 billion in charges associated with the recalls.

Moreover, the agreement comes as General Motors and LG build two battery plants in the US in Ohio and Tennessee. The companies will operate through a joint venture called Ultium Cells LLC. and produce General Motors’ next-generation batteries called Ultium.

General Motors shares closed 1.5% higher after the news hit the wires.

Sources: cnbc.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.