General Motors topped Q1 expectations

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:17, 06 May 2021

The American multinational corporation that manufactures, and distributes vehicles, reported Q1 2021 results that topped consensus

General Motors revealed an adjusted EPS of $2.25 ahead of the $1.04 previously touted. At the same time, revenue figures came in at $32.47 billion vs $32.67 billion forecasted. The company stated that strong figures were expected despite the global semiconductor chip shortage that has caused plant closures.

For the future, GM reiterated its guidance. It expects its EPS to reach a high of $5.25 on revenues of $11 billion. The adjusted cash flow is seen at $2 billion for 2021. The forecasts include the potential impact of the current semiconductor chip shortage.

“The speed and agility of our team are front and center as we move from managing through a pandemic to managing the global semiconductor shortage,” she said in a letter to shareholders. […] This remains a challenging period for the company as we emerge from 2020, but the team continues to demonstrate its ability to manage complex situations,” stated the company’s CEO Mary Barra.

During pre-market trading, GM stock price added more than 3%.

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.