General Motors vehicle sales surged in Q2

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:00, 02 July 2021

One of the world’s largest auto manufacturers impressed markets with its quarterly sales surge

General Motors revealed that its second-quarter sales surged almost 40% to 688,236 vehicles compared to last year’s figures when the pandemic forced a temporary closure of auto dealerships. Despite the significant jump, the figures slightly missed the 40% - 43% increase forecasted by analysts. The company also announced that currently are 211,974 vehicles in its inventory, marking a 37% decline from the 334,628 reported at the end of the first quarter.

Elaine Buckberg, GM chief economist, stated: “Consumer demand for vehicles is also strong but constrained by very tight inventories. We expect continued high demand in the second half of this year and into 2022.”

For the future, GM expects its first-half earnings to come in higher than the previous forecast as semiconductor shipments improve and plants are returning to full capacity.

General Motors is due to report Q2 earnings on August 3.

At the moment of writing, General Motors stock price is trading 0.17% higher. Since the beginning of the year, the company’s stock price added about 43%.

Sources: thestreet.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.