Global stocks were off record highs ahead of earnings season - Monday Review, April 12

Bởi: Miguel A. Rodriguez

11:21, 13 April 2021

1618299052.png
Investors were cautious ahead of earnings season

The US

As investors were looking forward to the earnings season to start, Wall Street closed lower. USA30 fell 0.16%, and USA500 lost 0.02%. TECH100 was down 0.36%.

Crude oil went up 0.9% to $59.86 per barrel.

Gold fell 0.3% to $1,739.20 per ounce.

 

Asia and Australia

HongKong45 slid 1.48% as investors await various economic data, such as trade data, trade balance, the first-quarter GDP, and many more.

Japan225 was down 0.55%.

Down under, Australia200 traded 0.40% lower as rates on the 10-year debt jumped past 1.8%.

 

Europe

Stocks edged lower after record highs as they were awaiting the start of the US earnings season, as well as the comments from the Fed and ECB. Germany30 and France40 each lost 0.1%. UK100 fell 0.6% even though shops, pubs, gyms, and hairdressers re-opened after three months of lockdown.

Brent oil rose 1% to $63.61 per barrel.

EUR/USD treaded at 1.1874 after it lost 0.2%.

 

Sources: reuters.com, investing.com

 

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.