Gold slips, and Dollar holds firm amid further sanctions against Russia

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:18, 05 April 2022

1649155907.png
The US stops Russian bond payments to increase pressure on Moscow

Gold prices eased today as the US Dollar stood its ground on prospects of further sanctions against Russia. An interest rate hike by the US Federal Reserve also weighs in on the prices.

US Gold Futures were up 0.1% at $1,935.50 per ounce. At the same time, the Dollar Index was steady after three consecutive days of gains, as talks regarding more sanctions against Moscow intensified.

On Monday, the US enforced another sanction on Russia. According to a US Treasury spokesperson, the United States stopped the Russian government from paying holders of its sovereign debt more than $600 million from reserves held at US banks. The largest payment was due on Monday - $552.4 million principal payment on a maturing bond – and the US government decided to cut off Moscow’s access to the frozen funds. The move was meant to force Moscow to determine whether it would use the money to pay its debts or other purposes, including supporting its war effort.

If Russia fails to make its next bond payments within its pre-defined timeframes or pays in Rubles where Dollars, Euros, or other currencies are specified, it will constitute a default.

The US 2-year Treasury yields reached their highest level since early-2019, while the 10-year yields jumped on Monday.

Sources: investing.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.