Goldman Sachs officially launches the crypto desk

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:59, 10 May 2021

1620651300.jpg
One of the largest investment banks in the world, Goldman Sachs has formally started the cryptocurrency trading era on Wall Street

According to a memo obtained exclusively by CNBC, Goldman Sachs officially relaunched its crypto desk after it successfully traded two types of bitcoin-linked derivatives. Moreover, Rajesh Venkataramani, the Goldman Sachs partner who wrote the memo, stated that a crypto team had been established. The desk is part of the firm’s global currencies and emerging markets division.

The announcement came after the program was previously restarted this March. According to Reuters, Goldman Sachs was considering projects involving blockchain technology and central bank digital currencies. The crypto desk was initially started in 2018, but as bitcoin’s price was falling, so was investors’ interest. But, since then, the market infrastructure for cryptocurrencies has developed, and financial institutions started offering products and services, such as CME Group Inc, Intercontinental Exchange Inc, and Fidelity. Even mainstream companies, such as Tesla, announced that it bought $1.5 billion worth of bitcoin, and it revealed that it is accepting bitcoin payments.

Through its desk, Goldman Sachs offers bitcoin futures and non-deliverable forwards to wager on the price of bitcoin. The contracts are settled in cash, as Goldman is not working with the “physical bitcoin.”

Sources: cnbc.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.