Goldman Sachs slips on mixed Q4 figures

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:12, 19 January 2022

1642522827.png
Not such a good quarter for one of the largest US banks

For Q4 2021, analysts were looking for an EPS of $11.76, but the actual figures fell short of estimates, at $10.81. However, Goldman Sachs reported revenue of $12.64 billion, higher than the $12.08 billion initially forecasted. The revenue jumped 8% in the quarter from a year-ago period, driven by investment banking and wealth management.

The bank revealed that operating expenses jumped 23% to $7.27 billion, citing "significant higher" pay and benefits for employees, technology expenses, and money set aside for litigation and regulatory costs.

Goldman Sachs revealed that operations surged during the COVID-19 pandemic due to a prolific period in the capital market that suited the bank's Wall Street-centric business model.

According to CEO David Solomon, the bank reported record full-year revenue and profit, posting the highest returns in more than ten years, all in 2021.

Following the report, Goldman Sachs's stock price dropped 4.2%.

Sources: cnbc.com, investing.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.