Home Depot reported a 32.7% jump in sales in fiscal Q1

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:25, 18 May 2021

One of the largest home improvement retailers in the US posted quarterly results that crushed estimates

For the 2021 fiscal first quarter, Home Depot reported an EPS of $3.86 on revenues of $37.5 billion. The market was looking for earnings-per-share of $3.08 and revenue of $34.96 billion. The company’s net sales rose 32.7%, while the global same-store sales surged 31% for the quarter. The retailer’s net income came in at $4.5 billion, up from the $2.25 billion reported at the same time last year.

It is the first quarter when Home Depot faces year-over-year comparisons to its business during the pandemic lockdown. During the year-ago period, its first-quarter same-store sales went up 6.4%.

For the entire fiscal year, Home Depot hasn’t released an outlook.

After the news hit the wires, Home Depot stock price added more than 2%. Since the beginning of the year, its stock has risen more than 20%, reaching a market value of $344 billion.

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.