Article Hero

Honeywell exceeded profit expectations in Q1

1619184117.png
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
23 tháng 4 2021
Honeywell and Will.i.am bet on fashionable face masks

Honeywell International, the American multinational technology and manufacturing company, reported first-quarter 2021 figures that topped estimates.

Honeywell unveiled an adjusted earnings-per-share (EPS) of $1.92 on revenues of $8.46 billion. The EPS was above the $1.80 consensus, while revenue beat the forecast by $380 million.

For the full year, Honeywell expects its EPS to reach $8, while its sales have been revised to $34.8 billion from $34.4 billion.

 At the beginning of April, the company teamed up with rapper and entrepreneur Will.i.am to bring to the market two versions of a high-tech face mask named Xupermask. According to the latter, the mask combines usability, protection, and design into one product. The product retails for $299, and it already hit the shelves.

Honeywell stock price fell more than 1% at the moment of writing. Since the beginning of the year, the company’s stock price gained more than 7%, while USA500 went up 10.1%.

Sources: marketwatch.com, cnbc.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.