HSBC’s profit more than doubled

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:40, 02 August 2021

One of the world’s largest banking and financial services organizations impressed markets with the first half of the year earnings

HSBC reported a pre-tax profit of $10.84 billion, surpassing the $9.45 million analysts’ consensus, with figures more than doubling compared to the year-ago numbers.

On the other hand, compared to last year’s figures, the bank’s revenue fell 4.5% to $25.55 billion. However, it was broadly in line with the $25.52 billion forecasted.

According to Noel Quinn, HSBC’s Group Chief Executive, the positive economic outlook allowed the bank to release provisions set aside for potential loan losses, boosting the bank’s profitability. “This performance enables us to pay an interim dividend for the first six months of 2021,” he added.  The dividend is $0.07 per ordinary share.

For the future, HSBC targets a dividend payout ratio of 40% - 55% of reported earnings per ordinary share for 2021.

After the news hit the wires, HSBC share price jumped more than 3% during the Hong Kong trading hours.

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.