Huge Q3 earnings beat for Nike

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:21, 24 March 2022

The athletic footwear and apparel major reported better-than-expected fiscal Q3 2022 results

For the quarter ending February 28, Nike's revenue came in 5% higher year-over-year, at $10.9 billion, surpassing the $10.59 billion estimates. NIKE brand revenues accounted for 94.5% of the company's total quarterly revenues. According to CFO Matthew Friend, Nike's revenue growth would have been more significant during the holiday period if the company had enough merchandise on hand to meet customer demand. But now, all Nike factories in Vietnam are operational, following pandemic-driven shutdowns.

At the same time, Nike's earnings declined 3.3% from the previous year, coming in at $0.87 per share. However, the figures were higher than the $0.71 per share initially forecasted.

Moreover, Nike paid dividends of $484 million in the quarter, up 12% year-over-year, while its share repurchase program was at $1.2 billion.

In the quarter, Nike said the North American sales climbed 9%, while sales in mainland China fell 5% from the prior year. The Chinese market is still recovering after customers boycotted the Western brands last year.

For the ongoing fiscal quarter, Nike reaffirmed its expectations for sales growth of mind-single-digits from the prior twelve months period. According to data from Refinitiv, analysts are looking for revenue to be up 5.3%.

 At the moment of writing, Nike's share price was trading 5.23% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com, tipranks.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.