Hundreds of billions were wiped from the crypto market in just one day

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:10, 19 May 2021

The largest cryptocurrency in the world took a hit, as the recent negative news impacted market sentiment

Bitcoin fell 13% on Tuesday, continuing its massive selloff that began a week ago. According to CoinDesk, the digital currency hit an intraday low of $38,585.86, marking the lowest point since February 9.

One major news that hit Bitcoin’s price was Tesla suspending vehicle purchases using the cryptocurrency. The company’s CEO Elon Musk made the announcement on May 12, citing environmental concerns over the “mining” process. That day, the cryptocurrency market lost more than $300 billion of its market cap.

Moreover, three Chinese banking and payment industry bodies issued a statement to warn financial institutions not to conduct virtual crypto business.

The latest developments impacted Ethereum too, with the digital coin trading 15% lower at $3,001.70. Approximately $279.65 billion was wiped off from the entire value of the crypto market in the past day.

Despite the recent setback, Bitcoin is up more than 40% year-to-date and 300% in the last 12 months.

Sources: cnbc.com, coindesk.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.