Hurricane-hit energy companies resumed production

Bởi: Miguel A. Rodriguez

14:54, 20 September 2021

After a weather-induced price surge, oil ends the week lower

Energy companies from the Gulf of Mexico resumed production after hurricanes in the region shut output. Gulf Cost oil exports are flowing again after hurricanes Nicholas and Ida took out 26 million barrels of offshore production. The activity was restarted with about 28% of the Golf’s crude output offline.

Brent oil fell 33 cents, settling at $75.34 a barrel. Crude oil lost 64 cents, reaching $71.97 per barrel. The benchmarks ended the week 3.3% higher and 3.2%, respectively. The increase was possible due to tight supplies caused by the hurricane outages.

Friday’s decrease followed five straight sessions of rises. On Wednesday, both benchmarks reached highs unseen since late July and early August.

At the same time, the US Dollar jumped to a multi-week on Friday. Moreover, it got a kick-start from the better-than-expected US retails sales data published on Thursday.

The oil prices fall continued this Monday, September 20, extending last week’s losses. Brent crude fell 0.8% to $74.73 a barrel, while crude oil reached $71.31 a barrel, marking a 0.9% decline.

 

Source: reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.