Article Hero

Hyatt Hotels to purchase Apple Leisure Group

1629100620.png
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
16 tháng 8 2021
The week starts with a new deal in the vacation and leisure sectors, marking the latest sign of optimism in the travel industry

US hotel operator Hyatt Hotels Corp announced its intention to buy Apple Leisure Group from private-equity owner KKR & Co and KSL Capital Partners for $2.7 billion.  After the completion of the agreement, Hyatt expects to double its global resort footprint. More than 80% of the purchase will be funded by a combination of $1 billion of cash in hand and new debt financings, while the rest of $500 million will be from equity financing. Hyatt secured a $1.7 billion financing commitment from JP Morgan.

The cash proceeds from the $2 billion asset sale program are expected to be used to pay down debt, including the one used to fund the acquisition.

KKR and KSL first purchased Apple Leisure Corp from Bain Capital for an undisclosed price in 2017.

According to Hyatt’s statement, the acquisition will increase the percentage of revenues and earnings from fees. The hotel operator is looking to fulfil the current commitment of selling $1.5 billion of hotel real estate in 2021. Moreover, Hyatt is committing to an additional $2 billion in proceeds from the sale of hotel real estate by the end of 2024.

The transaction seems to be the latest sign of optimism regarding returning to vacation travel, even if the US economy is still struggling with the COVID-19 pandemic. Apple Leisure’s business got hit by virus-related lockdowns and travel bans, but it managed to rebound as restrictions eased.

 

Sources: marketwatch.com, wsj.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.