IBM reveals strongest revenue growth in three years

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:05, 20 July 2021

One of the largest technology companies in the world posted impressive second quarter 2021 earnings

International Business Machines Corporation (IBM) reported an EPS of $2.33 on revenues of $18.75 billion. The figures topped the $2.29 earnings per share, and $18.29 billion revenue expected by analysts.

According to the company’s statement, revenue grew 3% year-over-year in the quarter, marking the fastest increase in three years. IBM’s Global Technology Services segment, which focuses on managing services, outsourcing and support, delivered $6.34 billion in revenue, counting for most of the overall revenue.

In Q2 2021, IBM made $1.75 billion worth of acquisitions, the most in a single quarter since Q3 2019 when it closed the $34 billion Red Hat deal. It purchased myInvenio – a process-mining software company, Turbonomic – an application-management company, and Waeg – Salesforce consulting company.

For the full year, IBM expects revenue to continue its upward trajectory rather than decline. CEO Arvind Krishna stated: “With the economy reopening in many parts of the world, many markets and industries are getting back on track. We see this in North America and in select industries. […] The overall spend environment continues to improve.”

After the news, IBM shares rose 4%. Since the beginning of the year, the company’s shares gained 9%, while USA500 added almost 13%.

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.