IBM shares rise after Q4 earnings

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:51, 25 tháng 1 2022

1643117917.png
International Business Machine Corp (IBM) surpassed expectations with its Q4 2021 earnings

The software and services company revealed that it had an adjusted EPS of $3.35 compared with the $3.30 expected by analysts. Revenue came in at $16.70 billion, significantly higher than the $15.90 billion initially forecasted.

Moreover, in the fourth quarter, the company's net income surged 72% to $2.33 billion.

In the quarter, IBM turned the management infrastructure services business into Kyndryl – which began trading as a public company on the NYSE on November 4. Despite the separation, part of the continuing operation's growth came from sales to Kyndryl. The new company generated $4.6 billion in revenue, having more than 4,000 customers and approx. 90,000 employees.

Besides the Kyndryl transaction, IBM revealed the acquisition of SXiQ – an Australian cloud consulting company – and a consulting unit specialized in Adobe implementations. Also, it will work alongside Samsung to a vertical semiconductor transistor architecture.  

For the future, IBM CEO Arvind Krishna reiterated that the company expects a mid-single-digit growth goal and the free cash flow to come in at $10 billion - $10.5 billion.

After the news hit the wires, IBM's share price went up 7%.

Sources: cnbc.com, marketwatch.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.