Impressive first quarter for Société Générale

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:29, 07 May 2021

One of Europe’s leading financial services groups, Société Générale, reported figures for the first three months of 2021

The bank’s net income for Q1 came in at €814 million, topping by far the €204 million expected by analysts. At the same time, revenue reached €6.2 billion from €5.2 billion reported during the same time last year. The EPS came in at €0.83, significantly higher than the €0.15 expected. Expenses were close to flat from a year ago, at €4.7 billion.

Its Global Market division revenue reached €1.65 million, with a level of activity unseen since the first quarter of 2017. From CFO William Kadouch-Chassaing point of view, it was an excellent quarter across the board.

For the future, Société Générale expects its commercial cost of risk to increase slightly throughout the year. Kadouch-Chassaing added: “we are back to normal, so I would expect that we continue that path as the economic situation continues to evolve as it is now.”

Société Générale stock price rose 5.9% after the report. Since the beginning of the year, shares went up 46%.

Sources: cnbc.com, globenewswire.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.