Impressive market debut for UiPath

Bởi: Miguel A. Rodriguez

12:53, 22 April 2021

One of the most expected IPOs of 2021 finally took place: UiPath made its market debut on NYSE

UiPath rose 23% on its debut, closing at $69 per share, after it initially sold at $56 apiece, above the expected price range of $52 - $54. At the end of the trading session, UiPath was boasting a market value of $35.8 billion.

But if underwriters buy their allotted shares, UiPath’s listing will be the third-largest IPO for a US software company, after Snowflake’s $3.9 billion and Qualtrics’ $1.78 billion.

Daniel Dines, the company’s CEO, controls 88% of voting shares. He is the largest stakeholder, having more than 110 million shares valued at over $7 billion, based on Wednesday closing price.  

UiPath is trading on the New York Stock Exchange under the symbol PATH.

At the moment of writing, UiPath stock price seems to continue its momentum, trading 5.34 higher.

Find out more about UiPath here!

Sources: Bloomberg.com, cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.