Impressive quarterly results for Adobe

Bởi: Miguel A. Rodriguez

15:24, 18 June 2021

The American developer of printing, publishing, and graphics software impressed Wall Street with its fiscal second-quarter 2021 figures

For the quarter ended June 4, Adobe reported revenues of $3.84 billion, marking a 23% increase from a year ago. The figures came ahead of the company’s consensus of $3.72 billion. Adobe’s non-GAAP earnings-per-share were $3.03, topping the $2.81 per share expected.

Adobe’s results came in higher in every segment. The Digital Media revenue increased 25% from the previous figures, reaching $2.79 billion. For the Digital Experience segment, the company’s target of 18% growth was surpassed by a 21% growth to $938 million. Moreover, in the quarter, Adobe repurchased 2.1 million shares.

Shantanu Narayen, Adobe CEO, stated: “Adobe had an outstanding second quarter as Creative Cloud, Document Cloud and Experience Cloud continue to transform work, learn and play in a digital-first world.” 

For fiscal Q3 2021, Adobe forecasts revenue of $3.88 billion, higher than Wall Street’s consensus of $3.83 billion. The company’s CFO, John Murphy, stated: “the large market opportunity and momentum we are seeing across our creative, document and customer experience management businesses position us well to deliver another record year.”

After the news hit the wires, Adobe stock price traded 2.5% higher at $565 apiece.

Source: barrons.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.