Impressive quarterly results for JPMorgan Chase

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:33, 20 July 2021

The biggest US bank by assets kicked off the latest earnings season with better-than-expected figures

For the second quarter of 2021, JPMorgan Chase reported an EPS of $3.78, topping the $3.21/share estimates. Revenue figures also came ahead of the $29.9 billion consensus at $31.4 billion. The figures came from a method used by the industry – after setting aside tens of billions of dollars for loan losses last year, banks released reserves as borrowers have held up better than expected.

 The bank posted a $2.3 billion benefit from releasing $3 billion in loan loss reserves.  CEO Jamie Dimon stated: “Consumer and wholesale balance sheets remain exceptionally strong as the economic outlook continues to improve.” He added that the improving US economic outlook drove the decision to release money aside for loan losses.

During the quarter, the bank managed to offset the drop in revenue from trading. JPMorgan posted $3.4 billion in investment banking revenue, single-handedly beating the $300 million expected through mergers and acquisition financing.

Since the beginning of the year, JPMorgan Chase stocks gained 24%, topping the 17% surge of the USA500 index. 

Source: cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.