Inflation worries continue to weigh on investor sentiment - Monday Review, May 17

Bởi: Miguel A. Rodriguez

10:54, 18 May 2021

Markets traded in mixed fashion as investors focused on the possible inflation that could threaten the global economic recovery

The US

As investors feared that inflation could force the Federal Reserve to take action sooner rather than later, Wall Street closed lower. USA30 fell 0.16%, while USA500 slipped 0.25%. TECH100 traded 0.38% lower.

Crude oil traded 0.2% higher at $65.50 a barrel.

Gold went up 1.6% to $1,867.60 per ounce.

 

Asia and Australia

Markets were mixed, as some countries had to deal with a rise in COVID-19 infections and inflation worries.

HongKong45 rose 1.06%.

Japan225 was down 0.24%.

Down under, Australia200 gained 0.69% ahead of the release of important economic data for April, such as employment change and unemployment rate. The Reserve Bank of Australia is due to publish its minutes on Tuesday.

 

Europe

Stocks edged lower amid concerns over a rise in global inflation, as well as lower-than-expected Chinese economic data. Germany30 and France40 fell 0.1%. UK100 dropped 0.3%.

Brent oil rose 0.1% to $68.78 per barrel.

EUR/USD traded at 1.2137 after it went down 0.1%.

Sources: reuters.com, investing.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.