Intel plans to spend $20 billion on new plants in Arizona

Bởi: Miguel A. Rodriguez

12:42, 12 April 2021

1616597660.png
TSMC shares drop as Intel is willing to invest billions in two new chip factories

As the world is still facing chip shortages due to the pandemic, Intel takes the matter into its hands. Patrick Gelsinger, Intel’s chief executive, announced that it plans to spend $20 billion to build two new plants near existing facilities in Arizona. Despite committing to that amount of money upfront, the company hopes to negotiate with the Biden administration to receive expansion incentives.

By this, Intel is trying to be no longer dependent on other manufacturers to provide the technology and materials for their semiconductors. Moreover, it plans to become a key manufacturer of chips for other companies, besides the processors designed and sold for themselves over time. The new approach comes after the transistor miniaturization race switched to Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) and Samsung Electronics. The two companies provide chips to Apple, Nvidia, Amazon, and AMD.

However, Intel is not the first company to open plants in Arizona. Last May, TSMC announced that it wants to build its own $12 billion factory.

Following the news, TSMC stock price fell nearly 4%, while Intel gained more than 2%.

Sources: reuters.com, nytimes.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.