JPMorgan Chase kicks off the bank earnings season

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:22, 13 October 2021

JPMorgan Chase is the first bank to report Q3 2021 earnings

The multinational investment bank and financial services holding reported earnings per share of $3.74 on revenues of $30.44 billion. Both figures came ahead of the $3 earnings per share and $29.8 billion in revenues estimated. The numbers were mostly driven by booming fees in the bank’s investment, asset, and wealth management divisions.

However, its trading segment continued to report a slowdown in activity and didn’t hit the highs of the previous quarters.

JPMorgan Chase’s Q3 results exceeded expectations on a $1.5 billion boost from better-than-expected loan losses. CEO Jamie Dimon stated: “the bank delivered strong results as the economy continues to show good growth - despite the dampening effect of the Delta variant and supply chain disruptions.”

JPMorgan Chase is the largest bank in the US and the fifth-largest bank in the world by assets.

At the moment of writing, JPMorgan Chase stock price was trading 0.22% lower. Without the movement reported after earnings, the stock price climbed 30% year to date. 

Sources: cnbc.com, investing.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.