JPMorgan Chase Q4 profit tops estimates

Bởi: Miguel A. Rodriguez

12:07, 17 January 2022

1642173638.png
One of the largest American banks didn’t disappoint with its quarterly figures

JPMorgan Chase benefited from better-than-expected credit losses and loans growth. In Q4 2021, the bank reported earnings per share of $3.33, topping the $3.01 initially forecasted. At the same time, the revenue came in higher than $29.9 billion, expected at $30.35 billion.

At a company level, revenue increased by just 1% in the quarter as a market slowdown was offset by significant investment banking fees. Non-interest expenses shot up 11% to $17.9 billion on increased compensation costs. The figures were slightly higher than the $17.63 billion estimated by analysts.

The bank put aside billions of dollars for loans losses earlier in the pandemic. It benefited as it steadily released the funds as borrowers held up better than forecast.

CEO Jamie Dimon stated: “Credit continues to be healthy with exceptionally low net charge-offs, and we remain optimistic on U.S. economic growth.”

Excluding the 3.3% drop reported in premarket trading following the earnings release, JPMorgan shares have climbed 6.2% since the beginning of the year.

Sources: barrons.com, cnbc.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.