JPMorgan sues Tesla

Bởi: Miguel A. Rodriguez

18:59, 16 November 2021

The repricing of warrants following the 2018 Musk’s statement about taking Tesla private turned into a legal dispute

According to court filing revealed on Monday, JPMorgan Chase filed a suit against Tesla, disputing warrants. The investment bank is looking for $162.2 million, plus interest, attorneys’ fees and expenses.

JPMorgan claims that the electric vehicle maker has breached the terms of a contract signed by both on repricing the warrants. The complaint states that Tesla was supposed to deliver shares or cash if its share price exceeded the contractually set “strike price” by a specific expiration date. The complaint reads: “In total, Tesla failed to deliver 228,775 shares of its common stock, leaving JPMorgan with an open hedge position equal to that shortfall.”

The lawsuit comes a few years after JPMorgan adjusted the value of the warrants when Elon Musk tweeted in August 2018 that he was considering taking Tesla private. The bank claims that, under the contract, it had the right to make those adjustments. In response, Tesla stated that JPMorgan was “unreasonably swift and represented an opportunistic attempt to take advantage of changes in Tesla’s stock volatility.” In the following 16 months, Tesla share price reached a three-year low of just under $117 apiece in June 2019. In December of the same year, the price shot past $420 per share. Elon Musk was later charged by the SEC with securities fraud, and he and the company received $20 million in fines.

At the moment of writing, Tesla share price was trading 1.42% lower.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com, reuters.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.