Labor costs bite into FedEx quarterly earnings

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:39, 23 September 2021

The fiscal first-quarter 2022 wasn’t as expected for one of the largest delivery companies in the world

FedEx reported an adjusted EPS of $4.37 on sales of $22 billion for the current quarter, while during fiscal Q1 2021, the company earned $4.87/share.

Moreover, labor-cost inflation seems to be biting into profit margins. Operating profit margins for fiscal Q1 2022 came in at 6.8% from the 8.5% reported a year ago. According to FedEx, because of a “constrained labor market,” the costs increased by $450 million.

Considering the increase in fuel prices and labor-cost inflation, FedEx is rising prices on November 1st to reflect their impact. The company’s guidance for fiscal 2022 also changed from an initial $21 per share earnings to $20.38 a share. Investors started worrying about slowing e-commerce growth.

The recent setbacks left their marks on the FedEx stock price, reflecting a 3% decrease since the beginning of the year, and trailing behind the returns of USA30 and USA500 of 11% and 16%, respectively.

Sources: barrons.com, marketwatch.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.