Article Hero

Levi Strauss beat Q3 earnings estimates

1633614179.jpg
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
07 tháng 10 2021
One of the globally known brand-name apparels topped Q3 2021 earnings and sales expectations

Levi Strauss revealed an adjusted EPS of $0.48 on revenues of $1.5 billion. Earnings per share rose significantly from the $0.08 reported in the year-ago quarter. At the same time, compared to last year’s figures, revenue increased 41%. Both figures came ahead of the 38 cents earnings-per-share and $1.48 billion revenue expected.   

The figures were positive, despite the recent setbacks reported in Asia, where the revenue was down 23% due to store closures under COVID-19 lockdowns.

Moreover, Levi announced a $200 million stock buyback program and a $400 million acquisition of yoga apparel brand Beyond Yoga. This way, the first expands its business in the activewear market. According to CFO Harmit Singh, Beyond Yoga will add $100 million in revenue. 

For Q4, Levi sees revenue surging 21% to $1.68 billion and an adjusted EPS of 40 cents, raising the full-year outlook to a high of $1.45 earnings per share.

During pre-market trading, Levi stock price was up 4.66%.

Source: finance.yahoo.com, marketwatch.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.