Loftier goals for UBS

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:36, 07 tháng 2 2022

1643722579.png
The Swiss investment and financial services giant reported mixed figures for Q4 2021

UBS posted a net profit attributable to shareholders of $1.35 billion, lower than $1.64 billion reported during the same quarter a year earlier. However, the net profit came higher than the $863 million forecasted by analysts.

The quarterly figures pushed UBS’ full-year profit to $7.46 billion, above $6.98 billion consensus, and 14% higher than the company reported in 2020.

According to UBS CEO Ralph Hamers, the fourth quarter was a very good ending to a record year, the best year in 15 years, both from a pre-tax and a post-tax perspective.

For the future, UBS wants to impose a dividend to shareholders of 50 cents/share for 2021, up from 37 cents in 2020, and it plans to buy back $5 billion worth of shares in 2022. In its first major strategic update since Hamers took over in November 2020, UBS will aim for $6 trillion in invested assets across its global wealth management, asset management, and personal and corporate banking divisions.

At the moment of writing, UBS’s stock price was trading 5.89% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.