Lukoil acquires 25% interest in SWAP project

Bởi: Miguel A. Rodriguez

17:36, 29 September 2021

Lukoil joins BP and Socar in Azerbaijani offshore exploration project

One of the world's largest oil and gas companies accounting for around 2% of the global crude oil production – Lukoil – agreed to buy 25% interest in the Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) exploration project. The latter is operated by British Petroleum in the Azerbaijan sector of the Caspian Sea.

Referring to the deal, Lukoil CEO Vagit Alekperov stated: "Lukoil joining the BP and Socar project is in line with both Russia and Azerbaijan's national interests regarding the development of international energy cooperation."

The transaction’s value hasn't been disclosed. BP will hold 25% interest in the project following the deal, while the State Oil Company of Azerbaijan (Socar) will retain a 50% stake.

According to the Russian oil and gas company, the agreement is expected to close by the end of 2021, after the government of Azerbaijan approves it.

This is not the first time when Lukoil operates in the Caspian Sea. With its projects in the Russian sector of the sea, it contributes to about 10% of Caspian Pipeline Consortium crude volumes delivered at Novorossiisk on the Black Sea Coast.

At the moment of writing, Lukoil stock price sits at 0.28%.

Sources: finance.yahoo.com, marketwatch.com

Chia sẻ bàI viết này

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.