Article Hero

Major companies suspend their business in Russia

1646831361.png
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
16 tháng 3 2022
Coca-Cola, PepsiCo, McDonald’s, and Starbucks are temporarily pausing their operations in Russia given the ongoing events – a symbolic move by the iconic US brands

The decision was taken after the companies were criticized for continuing their operation in Russia after other US companies announced suspensions and paused sales, including Universal Music Group, Unilever, and L’Oréal.

Coca-Cola closed their operations in Russia, which accounts for roughly 2% of the company’s revenue and income.

Pepsi had sold its products in the country for more than 60 years, even when it had to trade its soda concentrate for Stolichnaya vodka and warships. Russia is one of the few regions where PepsiCo has a larger presence than Coca-Cola. The company generates roughly 4% of its annual revenue in Russia. Pepsi will not halt all business in the country, and it will continue to sell various essential products such as baby formula, milk, and baby food.

On the other hand, McDonald’s opened its first location just before the Soviet Union collapsed. It announced that it would temporarily close all its 850 sites.

Starbucks revealed that it would suspend all Russian business activity, including the shipment of its products.

At the moment of writing, Coca-Cola’s stock price was trading 1.52% higher, PepsiCo was up 1.03%, and Starbucks added 2.60%. McDonald’s scored a 1.69% increase.

Sources: bbc.com, cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin/nghiên cứu này được thực hiện bởi Miguel A. Rodriguez  và không tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người cụ thể nào. Nhà phân tích nghiên cứu chịu trách nhiệm chính về nội dung của báo cáo nghiên cứu này, dù một phần hay toàn bộ, xác nhận rằng quan điểm về các công ty và chứng khoán của họ được thể hiện trong báo cáo này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân của mình và do đó, bất kỳ người nào hành động dựa trên báo cáo này phải tự chịu toàn bộ rủi ro.Nghiên cứu được cung cấp không cấu thành quan điểm của KW Investments Ltd, cũng không phải lời mời tham gia đầu tư với KW Investments Ltd. Nhà phân tích nghiên cứu cũng xác nhận rằng không có phần nào trong thù lao của mình có, hoặc sẽ có liên quan, dù trực tiếp hay gián tiếp, đến các khuyến nghị hoặc quan điểm cụ thể được đưa ra trong báo cáo này.Nhà phân tích nghiên cứu không phải nhân viên của KW Investments Ltd. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập liên quan đến sự phù hợp của khoản đầu tư, theo một cam kết riêng, khi bạn thấy rằng nó phù hợp với mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu tài chính cụ thể của mình trước khi đưa ra cam kết đầu tư.Luật pháp của nước Cộng hòa Xây-sen sẽ chi phối mọi khiếu nại liên quan đến hoặc phát sinh từ nội dung thông tin/nghiên cứu được cung cấp.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Đọc thêm

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books.